About the Library

Library Resources

English

Library Regulations / Rialacháin Leabharlann ITBÁC

Leagan Gaeilge ar fáil sa roghchlár ‘Gaeilge’ag barr an leathanaigh.

1.     All registered staff and students of the Dublin Institute of Technology are entitled to use library services. Other categories of user may be admitted according to the DIT library policy on external readers. The Institute reserves the right to refuse admission to the library.

Tá baill foirne agus mic léinn cláraithe uile ITBÁC i dteidil seirbhísí na leabharlainne a úsáid. Is féidir go dtabharfaí cead do dhaoine nach baill foirne nó mic léinn cláraithe ITBÁC iad an leabharlann a úsáid, de réir polasaí leabharlainne ITBÁC i leith léitheoirí seachtracha. Tá sé de láncheart ag an Institiúid cead isteach chun na leabharlainne a dhiúltú.

2.     All users must have a current DIT identity card or library card, which must be produced when borrowing library materials, and at any other time on request.

Caithfidh gach úsáideoir cárta aitheantais reatha ITBÁC nó cárta aitheantais leabharlainne a bheith aige, agus caithfear an cárta a thaispeáint le hábhair leabharlainne a fháil ar iasacht, nó ag am ar bith a iarrfar é.

3.     The person registered on the ID card or Library card is responsible for all material borrowed on that card. ID cards and Library cards are not transferable. Lost or stolen cards should be reported immediately to the Faculty Office which issued the card.

Is é an duine cláraithe ar an gcárta aitheantais nó ar an gcárta leabharlainne atá freagrach as aon ábhair a thógfar ar iasacht leis an gcárta sin. Tá cártaí aitheantais agus cártaí leabharlainne do-aistrithe. Má chailltear nó má ghoidtear cárta, caithfear sin a chur in iúl láithreach d’Oifig na Dáimhe a d’eisigh an cárta.

4.     All materials borrowed from the library must be returned by the due date and time. Borrowers with overdue material may not be permitted to borrow additional items, or renew other items, until such time as all overdue items are returned. Fines may be levied on overdue items.

Caithfear ábhair a thógfar ar iasacht ón leabharlann a thabhairt ar ais roimh an am agus an dáta dlite. Is féidir nach mbeidh cead ábhair bhreise a fháil ar iasacht nó athnuachan a dhéanamh ar iasachtaí eile go dtí go bhfuil iasachtaí thar téarma tugtha ar ais. Is féidir go ngearrfaí fíneálacha ar iasachtaí thar téarma.

5.     Users are liable for the cost of replacement or repair of all material lost, damaged or defaced by them while in their possession or while on loan to them.

Beidh an t-úsáideoir dlite i leith íoc as deisiú nó athsholáthar aon ábhair a chailltear nó a dhéantar damáiste nó aghloit air agus é ina sheilbh, nó ar iasacht aige.

6.     Unauthorised removal or attempted removal of any item from the library will be regarded by the Institute as a serious offence.

Má thógtar ábhar gan chead ón leabharlann nó má dhéantar iarracht ábhar a thógáil gan chead, déanfar é a mheas mar chion tromchúiseach san Institiúid.

7.     Library users must refrain from behaviour which would cause a disturbance to other users. The library is a study area and noise must be kept to a minimum.

Tá dualgas ar úsáideoirí na leabharlainne staonadh ó iompar a chuirfeadh isteach ar úsáideoirí eile. Is spás staidéir atá sa leabharlann, caithfear a bheith ciúin inti.

8.     Smoking, eating and drinking in the library are forbidden, and users should not bring food and/or drink into the library.

Níl cead ithe, ól nó tobac a chaitheamh sa leabharlann agus ní ceart d’úsáideoirí bia nó deoch a thabhairt isteach sa leabharlann.

9.     Mobile phones, personal stereos, etc. must be switched off, and may not be used, within the library.

Caithfear fóin phóca, steiréisheinnteoirí pearsanta agus eile a mhúchadh agus níl cead iad a úsáid sa leabharlann.

10.     All users of the Institute's photocopying equipment are required to comply with the provisions of the Copyright and Related Rights Act 2000 when making photocopies from material which enjoys copyright protection. Failure to comply may expose the person to potential civil liability and to the Institute's disciplinary procedures.

Caithfidh úsáideoirí gléasanna fótachóipeála na hInstitiúide cloí le forálacha an Achta Cóipchirt (Leasaithe) 1963 agus iad ag cóipeáil ábhar atá faoi chosaint chóipchirt. Mura gcloítear leis seo is féidir go ngearrfaí dliteanas sibhialta ar an duine a sháraíonn, chomh maith le nósanna imeachta na hInstitiúide maidir le haraíonacht.

11.     Items left on Institute property are left entirely at the owner's risk. The Institute accepts no responsibility for any loss, damage to or theft of such items, howsoever caused.

Ar phriacal an úinéara a fhágtar aon earraí ar thalamh na hInstitiúide. Ní ghlacann an Institiúid le haon fhreagracht as damáiste do na hearraí seo, nó má ghoidtear iad, cuma conas mar a tharlaíonn sé.

12.     Breach of these regulations may lead to disciplinary procedures, including those specified in the Institute Student Regulations, being invoked.

Má sháraítear na rialacháin seo is féidir go ndéanfar nósanna imeachta na hInstitiúide maidir le haraíonacht a chur i bhfeidhm, iad siúd a shonraítear i Rialacháin na hInstitiúide maidir le Mic Léinn san áireamh.

13.     Library staff are authorised to take appropriate action to ensure that all library users comply with these regulations. Users are required to comply with directions from library staff. Users are required to co-operate fully with any requests made by any member of the library staff to allow the items in the possession of the user to be inspected, and failure to render such co-operation will be regarded as a serious offence.

Tá sé de chead ag foireann na leabharlainne gníomhú le cinntiú go bhfuil úsáideoirí uile na leabharlainne ag cloí leis na rialacháin seo. Caithfidh úsáideoirí cloí le treoir ó fhoireann na leabharlainne. Caithfidh úsáideoirí cloí le haon iarratais ó fhoireann na leabharlainne iniúchadh a dhéanamh ar na hábhair atá ina seilbh, agus déanfar é a mheas mar chion tromchúiseach má dhiúltaíonn siad comhoibriú leo.

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top