This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

An Rannóg Iniúchóireachta Inmheánaí in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

Is é ról Rannóg na hIniúchóireachta Inmheánaí ná dearbhú neamhspleách a thabhairt don Chomhlacht Rialaithe tríd an gCoiste Iniúchóireachta go bhfuil próisis bainistíochta riosca, rialachais agus rialaithe inmheánaigh na heagraíochta ag feidhmiú go héifeachtach.

Breithníonn an Iniúchóireacht Inmheánach na príomhréimsí riosca thar raon iomlán na ngníomhaíochtaí gnó, lena n-áirítear riosca airgeadais, riosca clú, an timpeallacht oibríochta, fás agus cultúr, chomh maith leis an tionchar ar an gcomhshaol agus ar fhostaithe. Déanann an Iniúchóireacht Inmheánach monatóireacht agus measúnú ar leordhóthanacht agus ar éifeachtacht an Chórais Rialaithe Inmheánaigh laistigh den Institiúid.

Faomhann an Coiste Iniúchóireachta pleananna Rannóg na hIniúchóireachta Inmheánaí agus cuireann an fhoireann iniúchta tuairiscí ar obair na hiniúchóireachta inmheánaí i láthair an Choiste Iniúchóireachta ag gach cruinniú. Ullmhaítear Tuarascáil Bhliantúil chun saincheisteanna suntasacha rialaithe agus riosca a achoimriú agus a thabhairt chun solais.

Cuireann an iniúchóireacht inmheánach seirbhís comhairliúcháin ar fáil don Lucht Bainistíochta chun cabhrú leo rioscaí a shainaithint agus déanann sé moltaí leis an lucht bainistíochta faoi chórais rialaithe oibríochta, airgeadais agus rialachais a fheabhsú, ag féachaint leis an luach is fearr ar airgead a fháil in ITBÁC.

Éilítear ar an Iniúchóireacht Inmheánach breithiúnais chothroma neamhchlaonta a sheachadadh. D’fhonn an neamhchlaontacht sin a fheabhsú, fanfaidh an Iniúchóireacht Inmheánach neamhspleách ar na gníomhaíochtaí a iniúchtar. 

Cloíonn an Iniúchóireacht Inmheánach leis an gCód Eitice agus leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta a leagann The Institute of Internal Auditors síos.

Sainmhíníonn The Institute of Internal Auditors Iniúchóireacht Inmheánach mar ghníomhaíocht oibiachtúil, neamhspleách dearbhaithe agus comhairliúcháin, a dheartar chun luach oibríochtaí eagraíochta a mhéadú agus a fheabhsú.  Cabhraíonn sé le heagraíocht a cuid cuspóirí a bhaint amach trí chur chuige córasach, smachtaithe a úsáid chun éifeacht na bpróiseas bainistíochta riosca, rialaithe agus rialachais a mheas agus a fheabhsú.

Cúlra

  • Bhunaigh Údarás Rialaithe ITBÁC an Coiste Iniúchóireachta i 1996.
  • Faigheann an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaí a údarás ón gComhlacht Rialaithe tríd an gCoiste Iniúchóireachta agus Uachtarán ITBÁC.

Code of Goverance of the Irish Institutes of Technology (as revised in Jan 2012)