This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

An Seachtú Comhlacht Rialaithe in ITBÁC

Déanann Comhlacht Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) maoirsiú ar bhainistíocht na hInstitiúide agus is aige atá smacht ar a gnóthaí. Comhlíonann an Comhlacht Rialaithe na feidhmeanna arna mbronnadh ar an Institiúid leis an Acht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, 1992, leis an Acht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Leasú), 1994 agus leis na hAchtanna um Institiúidí Teicneolaíochta 1992-2006. Thosaigh téarma an Seachtú Comhlacht Rialaithe in ITBÁC ar an 1 Aibreán 2015. Tá téarma 5 bliana ag Comhlacht Rialaithe ITBÁC agus ceaptar fiche ball de réir mar atá leagtha amach sa Reachtaíocht.

 

Dáta Tosaithe an Téarma Oifige: 1 Aibreán 2015

Seo a leanas na Comhaltaí reatha:

An Cathaoirleach, ceaptha ag an Aire faoin Dara Sceideal Alt (2) (1) den Acht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 1992

An tOllamh Tom Collins

An tUachtarán, Ball ex officio faoin Tríú Sceideal Alt 3 den Acht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 1992

An tOllamh Brian Norton

 

Ochtar déag Gnáthchomhaltaí arna gCeapadh ag an Aire ar mholadh ó Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (CDETB) faoi Alt 4(1)(a) go (g) den Acht um Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 1992

Seisear Comhaltaí ainmnithe ag an CDETB

William Bassett, Uasal

An Comhairleoir Paddy Bourke          

An Comhairleoir Áine Clancy

Michael Donnelly, Uasal

Mary Lonergan, Uasal

Folúntas

 

Beirt Chomhaltaí, fear agus bean, tofa ag agus ó Fhoireann Acadúil ITBÁC

An Dr Michael Carr

Denise Dunphy, Uasal

 

Comhalta Amháin tofa ag agus ó Fhoireann Neamhacadúil ITBÁC

Colm Gillen, Uasal

 

Beirt Chomhaltaí, bean agus fear, tofa gach bliain ag agus ó Chomhaltaí Aontas na Mac Léinn

Boni Odoemene, Uasal

Comhalta nua le bheith ainmnithe don bhliain acadúil 2017 - 2018

 

Comhalta Amháin ainmnithe ag Comhdháil Cheardchumann na hÉireann

Jackie Kelly, Uasal

 

Comhalta Amháin ainmnithe ag Ollscoil Bhaile Átha Cliath

An tOllamh Paula Murphy

 

Cúigear Comhaltaí ainmnithe ag Eagraíochtaí seachtracha molta ag Comhairle Acadúil ITBÁC atá ionadaíoch d’earnáil na tionsclaíochta, na talmhaíochta, na tráchtála, na gairmeacha nó sainspéiseanna eile, agus aird faoi leith tugtha do na cúrsaí curtha ar fáil in ITBÁC:

James O’Connor, Uasal - Comhlachas Tráchtála Mheiriceá (Molta mar ionadaí Tionsclaíochta)

Declan Troy, Uasal - Teagasc (Molta mar ionadaí Talmhaíochta)

Imelda Reynolds, Uasal - Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Cliath (Molta mar ionadaí Tráchtála)

John Mulcahy, Uasal - Fáilte Éireann (Molta mar ionadaí na nGairmeacha)

Tom Kelly, Uasal - Fiontraíocht Éireann (Molta mar ionadaí na Sainspéiseanna eile)