This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Nuachtlitreacha agus Foilseacháin Ar Líne ITBÁC

Arrow

Arrow@DIT: Is bailiúchán digiteach d'fhoilseacháin taighde arna táirgeadh ag taighdeoirí ag ITBÁC é Archiving Research Resources on the Web.

Update@dit.ie

Is nuachtlitir seachtainiúil a chuirtear amach i rith an téarma acadúil éUpdate  ina dtugtar an nuacht go léir agus mionsonraí faoi na himeachtaí go léir a tharlaíonn san Institiúid.

Level3

Ceapadh Level3 mar bhealach chun éagsúlacht agus caighdeán an taighde agus na gcleachtas oideachais nuálach a dhéantar in ITBÁC a ghabháil agus a scaipeadh ar líne. Samhlaíodh é freisin mar mheán chun gnéithe fealsúnachta agus teoiriciúla na foghlama agus na múinteoireachta tríú leibhéal a leathnú, agus chun fóram a sholáthar go ndéanfaí critique ar bheartais, cleachtais agus treochtaí atá ag teacht chun cinn san Institiúid, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

Irish Communication Review

Tá mar aidhm leIrish Communications Review fóram a sholáthar in Éirinn do thaighde, anailís agus díospóireacht ar gach ní a bhaineann le cumarsáid sna meáin agus le staidéar cumarsáide.

International Journal of Engineering Education

Tá áthas ar Dhámh na hInnealtóireachta  International Journal of Engineering Education a óstáil.

Innovation

Foireann Forbartha Tionscail ITBÁC a chuireann amach Innovation, nuachtlitir a scaiptear ar bhaill foirne ITBÁC agus ar a teagmhálacha sa tionscal agus a fhógraíonn an raon gníomhaíochtaí taighde agus fiontair a dhéantar ar fud ITBÁC. 

Research News

Foilsíonn an fhoireann Taighde & Fiontair in ITBÁC iris dar teideal  Research News. Tuairiscítear san iris ar nuacht agus gníomhaíochtaí taighde ar fud ITBÁC agus scaiptear í ar bhaill foirne ITBÁC agus ar an bpobal taighde lasmuigh den institiúid.   Más mian leat ábhar a scríobh do Research News, tuairim a thabhairt uirthi nó cóipeanna a fháil, seol ríomhphost chuig jean.cahill@dit.ie.

Eureka

Sa ríomhiris seo tá faisnéis faoi roinnt de na deiseanna maoinithe atá ar fáil do thaighdeoirí faoi láthair, an nuacht ar fad faoi chomhdhálacha agus imeachtaí atá le teacht, agus píosaí éagsúla nuachta taighde ó lasmuigh de ITBÁC, ar fud na tíre agus níos faide ó bhaile.  Má tá aon eolas agat ar mian leat cur leis, seol é chuig  Jean Cahill nó Anna O'Brien le do thoil.

E Network

Seoladh Gréasán Céimithe ITBÁC i 1997 mar chomhlachas líonraithe d'iarmhic léinn de chuid ITBÁC. Tá os cionn 80,000 ball sa Ghréasán ar fud an domhain. Eisítear e-network, ár nuachtlitir ar líne, uair sa ráithe ar ríomhphost.   Chun an t-eagrán reatha a fheiceáil,  cliceáil anseo. Más mian leat eagráin a fháil amach anseo,  cliceáil anseo. Chun tuilleadh eolais faoin nGréasáin Céimithe a fháil, tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin.

Foilseacháin Saorála Faisnéise

Dearbhaítear sna hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 ceart daoine den phobal rochtain a fháil ar fhaisnéis oifigiúil a mhéid is féidir i gcomhréir le leas an phobail agus ceart chun príobháideachta daoine aonair.    Tá na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise leagtha amach chun rochtain phoiblí a cheadú ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí nach mbíonn gnáthfháil uirthi trí fhoinsí eile. Tá rochtain ar fhaisnéis faoi na hAchtanna faoi réir ag díolúintí áirithe agus bíonn nósanna imeachta sainiúla agus teorainneacha ama i gceist.

Éilítear in Ailt 15 agus 16 de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise go n-ullmhófar treoracha agus go bhfoilseofar go leictreonach iad. Tá faisnéis faoi struchtúr, eagrú, feidhmeanna, cumhachtaí, dualgais agus seirbhísí ITBÁC, de réir mar a éilítear iad faoi alt 15 , i leabhar tagartha atá ar fáil ag an nasc seo

Tá treoir tagartha eile, de réir mar a éilítear faoi alt 16, beartaithe a bheith mar threoir phraiticiúil a ligfidh don phobal tuiscint a fháil ar an tslí a ndéanann ITBÁC cinntí faoi achtacháin agus ar na scéimeanna a fheidhmíonn sé.  Tugtar liosta sa treoir sin de na beartais, nósanna imeachta, rialacha, cleachtais agus fasaigh a úsáidtear i gCinnteoireacht san Institiúid agus is féidir teacht uirthi ag an nasc seo.