This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Beartais, Nósanna Imeachta agus Treoirlínte ITBÁC

(De réir Alt 16 de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus 2003)

Ullmhaíodh agus foilsíodh an Treoirleabhar Tagartha seo de réir na gceanglas foilsithe a leagtar amach in Alt 16 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 1997 arna leasú ag an Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003.  Tá sé i gceist go n-úsáidfí é mar threoir phraiticiúil chun cabhrú leis an bpobal tuiscint a fháil ar an gcaoi a ndéanann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (ITBÁC) cinntí faoi na hachtacháin agus faoi na scéimeanna a ritheann sí.  Tugtar liosta ann de na rialacha, nósanna imeachta, cleachtais, etc., a úsáidtear chun críocha cinntí, socruithe nó moltaí faoi achtachán nó scéim dá leithéid nó chun a gcríche. 

Tá tuilleadh faisnéise faoi sheirbhísí ITBÁC ar fáil i dTreoirleabhar Tagartha arna fhoilsiú faoi Alt 15 de na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, atá ar fáil anseo.

 

Beartais, Nósanna Imeachta agus Treoirlínte ITBÁC a úsáidtear i gCinnteoireacht

Rialachas Institiúide:

Dublin Institute of Technology Act, 1992
Dublin Institute of Technology (Amendment) Act, 1994
Institute of Technology Act, 2006
DIT Governing Body: Membership Details

Eolas Ginearálta :

DIT Organisational Chart
Staff Contacts
Department Contacts
Studying at DIT 
Information for Students - Campus Life

Teagasc agus Foghlaim:

Quality Assurance & Academic Programme Records 
Graduate Research School
International Students
Library Regulations

Taighde agus Fiontraíocht:

Research and Enterprise
Ethics in DIT
DIT Intellectual Property Policy

Acmhainní Daonna:

Human Resources Policies, Procedures & Guidelines

Riarachán na Mac Léinn agus Seirbhísí Tacaíochta

Student Rules & Regulations
Student Support
Disability Service

Airgeadas:  

Finance Policies & Procedures (internal access only)

Sláinte agus Sábháilteacht:

Health and Safety Legislation
Health and Safety Policies & Procedures 

Seirbhísí Faisnéise:

Information Services Regulations

Bainistíocht Taifead:

Records Management Policy and Retention Schedules

Cosaint Sonraí:

Data Protection Policies and Guidelines

Saoráil Faisnéise:

Freedom of Information Guidelines and Procedures