Baineann mic léinn leas as an teicneolaíocht Topcon is déanaí a bronnadh ar ITBÁC

homepageTopcon

Ó Chlé: Chloe Fennell (mac léinn Optaiméadrachta in ITBÁC), Uachtarán ITBÁC, an tOllamh Brian Norton, Feargal Byron (Topcon), Andrew Yorke (Topcon), An Dr. Ray O’ Connor (Topcon), Sharon Scott (mac léinn Optaiméadrachta in ITBÁC), Eric Franken (Topcon) agus Declan Hovenden (an Lárionad Náisiúnta Optaiméadrachta, ITBÁC)

24 Deireadh Fómhair 2013: Tá Topcon Corporation – ceannasaí domhanda maidir le gléasanna beacht-tomhais – tar éis dhá shaotharlann in ITBÁC a fheistiú le trealamh den scoth a bheidh chun tairbhe ollmhór oideachais mhic léinn na hInstitiúide.

Thug Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach Bainistíochta Topcon, an Dr. Ray O’Connor, cuairt ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar Dé Céadaoin 23 Deireadh Fómhair chun dhá shaotharlann teicneolaíochta ard-sonraíochta a sheoladh do mhic léinn optaiméadrachta agus suirbhéireachta lonnaithe ar champais Shráid Chaoimhín agus Shráid Bolton de chuid ITBÁC.  Rinneadh an deonachán an-luachmhar trealaimh – ar fiú €370,000 é – mar chuid de straitéis chomhpháirtíochta oideachais na cuideachta.

 storyTopcon1

An Dr. Ray O’Connor i dteannta mic léinn optaiméadrachta na hInstitiúide: Rachel Nolan, Eoin O’Connor, Kate Scully agus Ronan Keogh

Bhain an Dr. Ray O’Connor, atá ina Uachtarán agus ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Topcon Positioning Systems (TPS), céim amach ó ITBÁC go luath sna 1980idí, agus bhog sé go dtí na Stáit Aontaithe chun tús a chur lena ghairm bheatha.  Chuaigh sé isteach i rannóg bheag Mheiriceánach de chuid Topcon atá lonnaithe i Tóiceo i 1993. Is cuideachta domhanda é TPS anois, a fhostaíonn os cionn 1200 duine ar fud an domhain. Tá onóir tugtha do O’Connor in iliomad tíortha as an méid atá bainte amach aige sa teicneolaíocht agus i ngnó, lena n-áirítear sa tSeapáin áit a bhfuair sé Gradam Feidhmíochta Gnó Toshiba mór le rá, “as ardcheannaireacht agus ardfheidhmíocht.”

Dearann agus déanann Topcon táirgí agus réitigh bheacht-shuí d’iliomad tionscal lena n-áirítear suirbhéireacht, tógáil, talmhaíocht, innealtóireacht shibhialta, mapáil agus GIS, bainistíocht sócmhainní, chomh maith le beacht-ghléasanna d’ard-chleachtas cúram súl. 

Cuireadh tús le himeachtaí an lae sa Lárionad Náisiúnta Optaiméadrachta in ITBÁC Shráid Chaoimhín.Tugadh deis do mhic léinn optaiméadrachta an trealamh nua a fheiceáil a chuirfidh go mór le cruinneas agus galar súilí á dhiagnóisiú.

Beidh tairbhí suntasacha ag deonachán Topcon do mhic léinn optaiméadrachta. Agus í ag cur fáilte roimh shuiteáil theicneolaíocht Topcon sa Lárionad Náisiúnta Optaiméadrachta in ITBÁC Shráid Chaoimhín, dúirt Eva Doyle, Ceann Optaiméadrachta, “Beidh mic léinn Optaiméadrachta ITBÁC anois ag úsáid an trealamh athraonta uathoibríoch is nua-aimseartha agus ionstraimiú diagnóiseach ardteicneolaíochta. Cinnteoidh sé sin go mbeidh céimithe ullmhaithe don domhan optaiméadrachta nua-aimseartha agus iad ábalta an cúram súl is fearr is féidir a sholáthar don phobal.”

storyTopcon2

An Dr. Eugene McGovern, Eolaíochtaí na Faisnéise Spásúla ag bronnadh cóip den leabhar ‘A Portrait of Dublin in Maps’ ar an Dr. Ray O’ Connnor.

Chuir Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, an tOllamh Brian Norton fáilte roimh gach duine chun na hócáide. Dúirt sé go raibh an deonachán fial trealaimh ó Topcon thar a bheith suntasach.  “Tá ról lárnach ag ITBÁC san ardoideachas in Éirinn.  Cuirimid cláir ghairm-dhírithe ar fáil ag an leibhéal is airde, cláir a bhíonn cleachtas-bhunaithe agus taighde mar bhunús leo.   Tá an dá ghné sin chomh tábhachtach céanna dár gcuid mac léinn, ag cinntiú go bhfuil a gcuid foghlama ábharthach don am i láthair agus dá ngairmeacha beatha amach anseo.   Táimid níos sásta fós ó tharla go bhfuil an deonachán seo á éascú ag iarchéimí de chuid ITBÁC, agus tá an-áthas orainn fáilte a chur roimh an Dr. Ray O’Connor as ais chuig ITBÁC chun ár mbuíochas a ghlacadh leis.”

Thug an tOllamh Norton le fíos gur ionann an teicneolaíocht a úsáidtear chun súile a scanadh agus an teicneolaíocht a úsáidtear chun léarscáiliú a dhéanamh ar chathracha – ag déanamh tagairt don trealamh suirbhéireachta a bhí le nochtadh níos déanaí sa lá in ITBÁC Shráid Bolton.

Dúirt an Dr. O’ Connor leis na mic léinn a bhí i láthair, an chuid is mó dóibh sa tríú bliain agus ag ullmhú le dul ar thaithí oibre, go raibh obair thar a bheith tábhachtach ar bun acu ó thaobh cearta daonna de ag sábháil radharc súl. “Agus sibh ag obair leis an trealamh is nua-aimseartha, beidh buntaiste breise agaibh sa lucht oibre agus cabhróidh an léann seo go mór libh”. “Tá gealltanas againn le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath trealamh nuashonraithe leanúnach a chur ar fáil i réimsí na hoptaiméadrachta agus na suirbhéireachta.”

 storyTopcon3

An Dr. Ray O’ Connor ag labhairt ag an ócáid in ITBÁC Shráid Bolton.

 Thug an tOllamh Michael Deveraux, Stiúrthóir agus Déan, Coláiste na nEolaíochtaí agus na Sláinte buíochas ar léith do Topcon as an trealamh a chur ar fáil; d’fhoireann optaiméadrachta na hInstitiúide, Eva Doyle, Ceann Optaiméadrachta, Declan Hovenden, Bainisteoir an Ionaid Optaiméadrachta agus as dea-obair Paul Kelly an trealamh a shuiteáil. 

Bhí Uachtarán Chumann Radharceolaithe na hÉireann, Peter Coleman i láthair ag an nochtadh oifigiúil chomh maith.

Léan na himeachtaí ar aghaidh go dtí ITBÁC Shráid Bolton áit ar nochtadh trealamh den chéad scoth, bronnta ag Topcon, a rachaidh chun sochair do mhic léinn suirbhéireachta; mapáil; eolaíochtaí na faisnéise spásúla agus samhaltú faisnéise tógála.

Thug an Dr. O’ Connor le fíos don lucht féachana nuair a bhí sé féin ina mhac léinn in ITBÁC Shráid Bolton gur baineadh úsáid as línte trasdula agus slabhraí agus go rinne sé féin agus na mic léinn ina rang suirbhé ar Pháirc Óstaí an Rí. Bíonn obair shuirbhéireachta ar bun go fóill sa Pháirc ach tá athrú mór tagtha ar an trealamh agus ar an teicneolaíocht agus tá úsáid a bhaint anois as trealamh nua Topcon, lena n-áiritéar glacadóirí GPS, Scanóirí Léasair Domhanda agus Stáisiúin Iomlána Íomháithe. Dúirt an Dr. O’ Connor go raibh sé thar a bheith tábhachtach go mbeadh mic léinn ag fágáil ardoideachas le heolas agus taithí ar threalamh agus ar chórais sa dóigh is go mbeidh siad ullamh don suíomh oibre. Dúirt sé chomh maith go mbeidh an-éileamh ar dhaoine ard-oilte gairmiúla chun dul i mbun oibre ar phríomhthionscnaimh infreastruchtúir.

 storyTopcon4

Ionadaithe ó Topcon agus ó hITBÁC leis an plaic oifigiúil in ITBÁC Shráid Bolton.

“Tá 7 billiún duine ar an domhain faoi láthair agus faoi 2030, beidh 9 billiún duine ar an domhain, samhlaigh mar sin an infreastruchtúr atá ag teastáil i gcóir an méadú daonra sin. An t-aon slí gur féidir linn an t-infreastruchtúr sin a sholáthar ná trí teicneolaíocht nua a fhorbairt i gcónaí.”

Nuair a bhí sé féin ag staidéar i Sráid Bolton, bhí iomrá ar Shuirbhéirí Cainníochta in Éirinn agus i Sasana ach ní raibh taobh amuigh de na reigiúin sin. “Tá go leor feidéarthachtaí ag baint leis an earnáil seo san am atá amach romhainn agus beidh riachtanas ar léith don Samhaltú Faisnéise Tógála. Beidh Éire agus Sasana ábalta a bheith ceannródaíoch i Samhaltú Faisnéise Tógála. Ceapaim go bhfuil todhchaí bhreá os comhair mhic léinn ITBÁC san earnáil seo.”

Dúirt an Dr. Mike Murphy, Stiúrthóir agus Déan Choláiste na hInnealtóireachta agus na Timpeallachta Tógtha in ITBÁC go n-áiríonn go leor de na cláir a thairgtear sa Choláiste gnéithe den suirbhéireacht; mapáil; eolaíochtaí na faisnéise spásúla; samhaltú faisnéise tógála; srl. “Níos mó ná riamh, tá ár mic léinn i mbun tionscadal agus grúpaí foghlama cros-disciplíneacha.  Cinntíonn bunú a saotharlainne Teicneolaíochta Topcon i Sráid Bolton go mbainfidh ár mic léinn tairbhe mhór as a n-inniúlacht ghairmiúil a fhorbairt ag baint úsáide as an teicneolaíocht is cothroime le dáta sa réimse.”

 storyTopcon5

Mic léinn tríú bliana ón gclár Geomaitice ag breathnú ar an trealamh nua.

 Chuir an Dr. Eugene McGovern, Eolaíochtaí na Faisnéise Spásúla Saotharlann Teicneolaíochta Topcon i láthair do gach duine, saotharlann teagaisc ina féidir le mic léinn uirlísí a úsáid i dteannta le sonraí. Tá an chuid is mó den trealamh nua inaistrithe agus is féidir é a úsáid go forleathan agus ar shaothar allamuigh. Dúirt sé go raibh fostóirí ag súil le 4 rud ó mhic léinn san earnáil seo: céim, tuiscint ar an teicneolaíochta is nua-aimseartha, go leor smaointe agus an cumas chun dul i mbun oibre ar an bpointe. Bhronn an Dr. McGovern cóip den leabhar nua-fhoilsithe ‘A Portrait of Dublin in Maps’ ar an Dr. Ray O’ Connnor.

Dearann, déanann agus dáileann Topcon Positioning Group táirgí agus réitigh bheacht-suímh do mhargaí mar shuirbhéireacht domhanda, tógáil, talmhaíocht, innealtóireacht shibhialta, mapáil agus GIS, bainistíocht sócmhainní agus margaí rialaithe soghluaiste. Bronnadh an trealamh ar ITBÁC mar chuid de chlár Fhreagracht Shóisialta Pobail (CRS), Topcon.

 

Back to Top

 
 • Mic Léinn Ionchais
 • Mic Léinn Idirnáisiúnta
 • Mic Léinn Nua
 • Mic Léinn Reatha
 • Baill Foirne
 • Alumni
 • Gnó & Fiontraithe
 • Bronntóir
 • Na Meáin

 • Bí i dteagmháil le hITBÁC

  Baile/Teagmháil /Léarscáil Láithreáin /A-Z /Cabhair /Ráiteas Fianáin & Príobháideachais/

  Member of the European University Association
  © 1998, Dublin Institute of Technology

  -->