This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

New Frontiers 10 - Iarratais á nGlacadh Anois le haghaidh Chéim 1

Posted: 29 Iúil, 2016

Is é is aidhm le Clár New Frontiers ná tacú le bunú agus le fás fiontar teicneolaíochta nó fiontar dlútheolais a bhféadfadh trádáil idirnáisiúnta agus fostaíocht a bheith ann dá mbarr. Is iad Hothouse ITBÁC a dhéanann an clár 3 chéime a sheachadadh, i gcomhar le IADT.

Déan iarratas anois

Céim 1 Maireann Céim 1 tuairim is dhá mhí agus tá sé páirtaimseartha – dhá sheisiún tráthnóna sa tseachtain a bheidh ann de ghnáth. Cuirfidh éascaitheoirí an chláir straitéisí ábhartha nuathionscanta faoi bhráid an ghrúpa, dúshlán smaoineamh gnó gach rannpháirtí a thabhairt agus rannpháirtithe a spreagadh chun bonn margaíochta a thabhairt leis an táirge nó an tseirbhís atá á moladh acu.  

Céim 2 Tugtar maoiniú tacaíochta do gach rannpháirtí mar chuid de Chéim 2, ach measúnú a bheith déanta ar fheidhmíocht agus ar dhul chun cinn.  Ní foláir do rannpháirtithe Chéim 2 a bheith ag obair go lánaimseartha ar a bhfiontar agus freastal ar cheardlanna idirghníomhaíochta, áit a dtabharfar aghaidh ar gach gné den phróiseas nuathionscanta.

Céim 3 Tréimhse lánaimseartha tacaíochta solúbtha is ea Céim 3, áit a gcabhraítear le rannpháirtithe a n-éiríonn leo infheistíocht agus fás a dhéanamh. Le linn Chéim 3, roinneann rannpháirtithe deasc lena chéile laistigh d'ionad goir Hothouse ITBÁC.


Táimid ag glacadh le hiarratais ar Chéim 1 den chlár anois.  Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais chomhlánaithe ná 12 meán lae, an 26 Lúnasa 2016.


Chun iarratas a dhéanamh, cliceáil ar an gcnaipe Déan Iarratas anois le do thoil.


Cé na daoine ar cheart dóibh iarratas a dhéanamh?


Is féidir leis an gclár seo cabhrú más rud é:

 • gur féidir leat an cumas agus an tiomantas a theastaíonn chun gnó inmharthana a fhorbairt a léiriú
 • go bhfuil tú uaillmhianach, agus é ar intinn agat go mbeadh breis agus €500,000 de láimhdeachas ag baint le d'fhiontar agus go gcruthófaí breis agus cúig phost in imeacht trí bliana go cúig bliana dá bharr
 • gurb iad an nuálaíocht agus/nó an teicneolaíocht a bheadh mar dhúshraith do ghnó
 • gur féidir leat fianaise ar mhargadh tráchtála do do thairge molta nó do sheirbhís mholta a thabhairt
 • go bhfuil fút fiontar a bhunú atá ina ghnó déantúsaíochta nó ina ghnó seirbhísí trádála idirnáisiúnta, nó ina sheirbhís gnó trádála baile agus mianach ann dul i mbun trádála go hidirnáisiúnta


Táthar ag glacadh le hiarratais ó earnálacha éagsúla anois do Chlár Hothouse ITBÁC/IADT New Frontiers, ina measc:

 • táirgí bia agus tomhaltóra
 • teicneolaíocht eolais agus cumarsáide
 • innealtóireacht agus leictreonaic
 • gairis leighis
 • biteicneolaíocht
 • cógaisíocht
 • na meáin dhigiteacha
 • seirbhísí incháilithe a thrádáiltear go hidirnáisiúnta


Céard a thugann New Frontiers d'fhiontraithe?

 • Oiliúint sna réimsí uile gnó, lena n-áirítear bainistíocht airgeadais, taighde margaidh agus bailíocht mhargaidh, próiseas gnó, paitinniú, forbairt táirgí, oiliúint i ndíolacháin
 • Meantóireacht ó chomhairleoirí agus ó chleachtóirí gnó a bhfuil taithí acu
 • Áiseanna oifige agus áiseanna eile goir le haghaidh gnó
 • €15,000 ó Fhiontraíocht Éireann le gur féidir le daoine páirt a ghlacadh i gCéim 2 (*an rannpháirtí amháin a fhéachfaidh i ndiaidh dliteanas cáin ioncaim, agus moltar do dhaoine comhairle phroifisiúnta a fháil)
 • Líonrú a dhéanamh le fiontraithe eile agus le gníomhaireachtaí forbartha gnó
 • Daoine a chur ar an eolas faoi líonraí infheistíochta tosaigh caipitil agus infheistíochta luaith
 • Rochtain ar dhea-chleachtas fiontraíochta, ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon
 • Foghlaim piarghrúpa ó rannpháirtithe sa réigiún agus ar fud na tíre
 • Rochtain ar shaineolas i bhFiontraíocht Éireann de thairbhe an ionaid eolais mhargaidh


Táimid ag súil le d'iarratas a fháil agus bheimis buíoch díot ach a bhfuil anseo a roinnt le do chuid teagmhálaithe.


Ionad Goir Hothouse ITBÁC 
Páirc Inniúlachta na nDuganna 
128-130 Bóthar an Phoirt Thoir 
Baile Átha Cliath 3 
01 2401307