This site uses a number of third party cookies. By continuing to use this site you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy

OK

Comhairliúchán maidir le hullmhú Dara Dréachtscéim Teanga, Acht na dTeangacha Oifigiúla, ITBÁC

Posted: 16 Samhain, 2016

Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 ina dhlí i mí Iúil 2003.

Mar chomhlacht poiblí tá impleachtaí ag an Acht seo d'Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Is é príomhchuspóir an Achta ná soláthar níos mó de sheirbhísí i nGaeilge a chur ar fáil ón tseirbhís phoiblí ar chaighdeán níos airde. 

Tá dualgas ar an Institiúid ár ndara Dréachtscéim Teanga a ullmhú anois, ar iarratas ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Seo clár reachtúil atá mar aidhm aige cur leis an líon, agus forbairt a dhéanamh ar an raon agus ar an gcaighdeán, seirbhísí trí Ghaeilge a bheidh ar fáil don phobal ó ITBÁC.  

Bhain príomhghealltanais chéad Scéim Teanga na hInstitiúide, 2012-2015 le forbairt a dhéanamh ar sholáthar traenála, in inniúlacht agus i bhfeasacht teanga foirne na hInstitiúide chun tús a chur leis an bpróiseas chun seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge; le meadú a chur leis an méid Gaeilge atá le fáil i bhfoilseacháin de chuid na hInstitiúide, in ábhair phoiblíochta, ar fhoirmeacha iarratais, i mbileoga eolais, ar shuíomhanna gréasáin agus sna meáin agus cur chun cinn na Gaeilge ar champais na hInstitiúide agus i saol na mac léinn le roinnt blianta anuas. 

Beimid ag tógáil ar an obair seo sa dara Dréachtscéim Teanga agus beidh gealltanais reachtúla ann ag déanamh cur síos ar na seirbhísí a bheas á bhforbairt agus á gcur ar fáil san Institiúid trí Ghaeilge agus go dátheangach go ceann trí bliana. 

Tá Oifig na Gaeilge ag ullmhú dara Dréachtscéim Teanga ITBÁC faoi láthair. Ba bhreá linn moltaí na foirne, na mac léinn agus an phobail a fháil mar chuid den ullmhúchán seo i ndréachtú na Scéime agus chun féidearthacht seirbhísí dátheangacha i ngnéithe éagsúla d'imeachtaí na hInstitiúide a mheas. 

Bheadh muid buíoch díot dá bhféadfá ríomhphost a sheoladh chuig gaeilge@dit.ie le do chuid moltaí roimh Dé hAoine an 16 Nollaig 2016. Táimid ag súil go mór le cloisteáil uait. 

Tá cóip de chéad Scéim Teanga ITBÁC 2012-2015 le fáil anseo.